28. Wonton Rice Noodle or Egg Noodle - Hủ Tiếu hoặc Mì Hoành Thánh
$8.95