A11. Fried Won Ton Chips - Da Hoành Thánh Chiên
$5.95