A17. Combination Appetizer
Fried Shrimp, Egg Rolls, Cream Cheese Wontons, Potstickers. (Tôm chiên, Chả giò, Hoành thánh cream cheese, Há cảo)
$11.50