49. Pork Meatballs, Crispy Stuffed Bean Curd & Egg Roll over Vermicelli - Bún Nem Nướng Đậu Hủ Ky và Chả Giò
$9.75