X1. House Special Chow Fun or Chow Mein - Hủ Tiếu hoặc Mì Xào Đặc Biệt
$10.75