X7. Beef Chow Fun or Chow Mein - Hủ Tiếu hoặc Mì Xào Bò
$10.25