X11. Yang Chow Fried Rice - Cơm Chiên Dương Châu
$10.25