A17. Wor Won Ton Soup - Xúp Hoành Thánh Thập Cẩm
$11.50